Prijelaz preko željezničke pruge

Most B167

Most B167 u km 216+614 služi za prijelaz preko željezničke pruge sa više kolosijeka i lokalne ceste. Rasponska konstrukcija je projektirana kao polumontažna prethodno prednapeta AB konstrukcija.

 

Rasponska konstrukcija je niz prostih greda (prethodno prednapetih AB nosača i monolitne ploče), preko četiri raspona: 27,15 + 36,0 + 36,0 + 27,15m. Ukupna duljina mosta iznosi 138,30 m.

Tlocrtna os je u klotoidi A = 367,42m, koja se otvara u pravac. Vertikalno, niveleta je u konstatnom padu od 3,1%. Poprečni pad kolnika varira od 2,10% do 2,50% (lijevi most), i  od 3,03% do 2,50% (desni most).

Rasponska konstrukcija se oslanja na elastomerne ležajeve na stupovima i upornjacima. Karakteristični poprečni presjek sastoji se od tri “U”- grede sa 22,0cm debelom kolničkom monolitnom pločom iznad. “U” grede su visine 170cm i širine 372cm kod gornjeg pojasa. Hrptovi su promjenjivi, od 20cm u rasponu, do 30cm iznad stupa. Gornji pojas je debljine 10cm i širine 40cm (promjenjivo u prvom rasponu). Donja ploča je širine 170cm, i promjenjive je debljine, od 20cm do 42cm iznad stupa.

 

Grede su na osnom razmaku 375cm, na elastomernim ležajevima, i tvore statički sistem niza prostih greda.

Omjer raspona i visine glavnog nosača iznosi: 36,0 / 1,7 = 21,18.

Iznad stupova su kontinuitetne ploče koje omogućavaju rotaciju “U” greda, i kontinuitet kolničke ploče, osim na upornjacima gdje se prijelazne naprave.

 

Stupovi su temeljeni na po 6 pilota Φ120 cm, koji su međusobno povezani sa naglavnicama. Stupovi su puni, pravokutni i trodijelni u liniji, dimenzija: 1,65 x 1,20m.

Upornjaci su temeljeni na po četiri pilota Φ120cm, sa produljenim krilima temeljenim na tri pilota Φ120cm. Upornjaci su minimalni, sa paralelnim krilima. Iza upornjaka su prijelazne ploče duljine 8,7m i 25cm debljine.

Glavni nosači se izvode i prethodno prednapinju u tvornici nosača, te se transportiraju pod lansirku rešetku, sa kojom se vrši montaža. Proizvodnja nosača je visoko mehanizirana i povoljna za masovnu proizvodnju.

UKRATKO O OBJEKTU

Lokacija: Route 6 Prishtine – Hani i Elezit Motorway Project, Republika Kosovo

Investitor: Ministarstvo Infrastrukture,  Republika Kosovo

Izvođač: Bechtel Enka General Partners

Opseg posla: Glavni i izvedbeni projekt

Realizacija: 2016 — 2017

Cijena: cca. EUR 1.9 milijuna

Ukupna duljina: 138.30 m

Između osi upornjaka: 126.30 m

Širina: 23.00 m

Max. visina od terena: 10 m