Dubokodolinski vijadukt

Most B407

Most B407 od km 404+881.182 do km 405+820.182 služi za prijelaz preko duboke doline sa zavojitim koritom rijeke, željezničkom prugom i lokalnim cestama. Rasponska konstrukcija je projektirana kao polumontažna naknadno prednapeta AB konstrukcija.

 

Rasponska konstrukcija je niz kontinuiranih greda (naknadno prednapetih AB nosača i monolitne ploče), preko slijedećih raspona:

1st segment: 4 x 45,0 + 2 x 44,0m,
2nd segment: 7 x 44,00m,
3rd segment: 2 x 44,0 + 4 x 45,0 + 44,0m.

 

Ukupna duljina mosta iznosi 933.00 m.

 

Tlocrtna os je u radijusu R = 250,000m, klotoidi A = 162,019m, a zatim se otvara u pravac. Slijedi klotoida A = 200,000m, koja prelazi u radijus R = 500,000m i opet u klotoidu A = 200,000m. Zatim je os u pravcu, prelazi u klotoidu A = 200,000m, nakon nje u radijus R=200,000m i naposljetku opet u klotoidu A = 187,083m.

 

Vertikalno, niveleta je u konstatnom usponu od 2,0%, koji se kroz konkavu radijusa R = 6000m mijenja u konstantni uspon od 5,0% i na kraju ide prema točki infleksije zaobljene sa radijusom R = 5000m. Poprečni pad kolnika varira od 2,50% do 7,00%.

 

Rasponska konstrukcija se oslanja na uzdužno pomične lončaste ležajeve, ili monolitne spojeve sa stupovima.

Glavni nosači su spojeni sa stupovima preko meko armiranih kontinuiteta, preko kojih tvore statički sistem višestrukog okvira sa donjim ustrojem, i zajedno nose opterećenja od: dodatnog stalnog tereta, prometa i horizontalnih opterećenja (temperatura, skupljanje i puzanje, kočenje/ubrzanje, potres).

 

Karakteristični poprečni presjek sastoji se od četiri “I” – nosača visine 220cm sa monolitnom kolničkom pločom debljine 22,0m. Poprečni presjek je ukupne širine 11,0m, sa 10,68m širokom pločom i nosačima na razmaku 2,68m. Kontinuiteti i poprečni nosači su smješteni iznad stupova i preuzimaju negativne momente savijanja te omogućavaju kontinuitet kolnika, osim na dilatacijskim stupovima i upornjacima.

 

Omjer raspona i visine glavnog nosača iznosi: 45,0 / 2,2 = 20,45.

 

Stupovi su temeljeni na po 12 pilota Φ120 cm, koji su međusobno povezani sa naglavnicama, ili djelomično na bunarima Φ1000 cm. Presjek stupa je šuplji, dimenzija 7,00 x 3,20 x 0,35m.

Upornjaci su temeljeni na po 6 pilota Φ120cm. Minimalni su, sa paralelnim krilima. Iza upornjaka su prijelazne ploče duljine 3,7m i 25cm debljine.

Glavni nosači se izvode na gradilištu, i naknadno prednapinju u dvije faze. Nakon postignute minimalne čvrstoće dižu se na naglavnicu stupova sa autodizalicama, a djelomično su i premještaju i montiraju sa lansirnom rešetkom. Objekat ima jedan stup za obje kolničke konstrukcije da se izbjegne jaki vizualni i gradilišni utjecaj na okolinu. Ovakvo rješenje omogućuje vitku i impresivnu konstrukciju, koja ostavlja dojam da sa lakoćom preuzima opterećenje od obje kolničke konstrukcije. Objekat je zbog svoje veličine bio veliki izazov i za izvođača i projektanta, posebno zbog nebrojenih detalja i konstrukcijskih rješenja koja su implementirana tijekom procesa tehnološkog razvoja konstrukcije

UKRATKO O OBJEKTU

Lokacija: Route 6 Prishtine – Hani i Elezit Motorway Project, Republika Kosovo

Investitor: Ministarstvo Infrastrukture,  Republika Kosovo

Izvođač: Bechtel Enka General Partners

Opseg posla: Glavni i izvedbeni projekt

Realizacija: 2016 — 2017

Cijena: cca. EUR 9.0 milijuna

Ukupna duljina: 933.00 m

Između osi upornjaka: 923.00 m

Širina: 11.00 m

Max. visina od terena: preko 70 m